1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky ( ďalej len ” obchodné podmienky ” ) obchodnej spoločnosti Provitality , s. r. o , so sídlom SNP 149, 916 01 Stará Turá , identifikačné číslo : 36 310 697 , zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín , oddiel Sro , vložka 1773 / R ( ďalej len ” predávajúci ” ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len ” kúpna zmluva ” ) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ( ďalej len ” kupujúci ” ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.provitality.sk a to prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len ” webové rozhranie obchodu)

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.provitality.sk ( ďalej len ” webová stránka ” ) a ďalšie súvisiace právne vzťahy

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve . Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok .

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy . Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať . Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania . Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru ( ďalej len ” užívateľský účet ” ) . V prípade , že to webové rozhranie obchodu umožňuje , môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu .

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje . Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať . Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne .

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom . Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie , že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho .

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám .

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet , a to najmä v prípade , keď kupujúci svoj ​​užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva , či v prípade , keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy ( vrátane obchodných podmienok ) .

2.6. Kupujúci berie na vedomie , že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite , a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho , poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb .

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov . Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu , kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu . Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :

3.4.1. objednávanom tovare ( objednávaný tovar ” vloží ” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu ),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru , údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako ” objednávka”)

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje , ktoré do objednávky kupujúci vložil , a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky . Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ” kúpiť ” . Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne . Predávajúci bezodkladne po prevzatí objednávky toto prevzatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len ” elektronická adresa kupujúceho “).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstva tovaru , výšky kúpnej ceny , predpokladaných nákladov na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne ​​alebo telefonicky ) .

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky akceptáciou ) , ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho

3.8. Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu , a to najmä s osobami , ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy . Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie , náklady na telefónne hovory ) si hradí kupujúci sám .

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi

– v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke ;

–  online prostredníctvom platobnej brány GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu na prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov; čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

– bezhotovostným prevodom na účty predávajúceho:

SK3183300000002400439329 (FIO Banka a.s.)

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške . Ak nie je uvedené výslovne inak , rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Aktuálne ceny dopravy sú uvedené v Dodacích a platobných podmienkach.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru . V prípade bezhotovostnej platby je tovar odoslaný po pripísaní finančnej čiastky podľa kúpnej zmluvy na účet predávajúceho

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby . V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho

4.5. Predávajúci je oprávnený , najmä v prípade , že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky ( článok 3.5 ) , požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu

4.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty . Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru. Ak nastane taký prípad tak kupujúci je povinný na vlastné náklady zaslať späť nepoškodený tovar s originálom dokladu o nadobudnutí na adresu prevádzkovateľa: Provitality s.r.o., ul. SNP 149/ 60 ,916 01 Stará Turá. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý!

5.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru a to na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@provitality.sk. Kupujúci na odstúpenie od zmluvy môže využiť aj formulár na odstúpenie umiestnený TU.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 3 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a  ak je to možné , v pôvodnom obale.

5.4. V lehote pätnástich ( 15 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru , najmä za účelom zistenia , či vrátený tovar nie je poškodený , opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný .

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu do pätnástich ( 15 ) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 obchodných podmienok , najneskôr však do tridsiatich ( 30 ) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim

5.6. Kupujúci berie na vedomie , že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci , ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak . V prípade , že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho , nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy .

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke , je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní .

6.3. V prípade , že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom , ako bolo uvedené v objednávke , je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru , resp.  náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto neodkladne oznámiť prepravcovi . V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať . Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje , že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený , na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho , ak sú predávajúcim vydané.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY , ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady , vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho , sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( najmä ustanovením § 612 a nasl . Občianskeho zákonníka ) .

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to , že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou , najmä , že je bez vád . Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie , že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované , predávajúcim , výrobcom alebo jeho zástupcom popisované , prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu , ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .

7.3. V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len ” rozpor s kúpnou zmluvou ” ) , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil . Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví v priebehu šiestich ( 6 ) mesiacov odo dňa prevzatia veci , sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí , ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak .

7.4. Ak nejde o veci , ktoré sa rýchlo kazia , alebo o použité veci , zodpovedá predávajúci za vady , ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka).

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady , vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho , uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese: Provitality, s.r.o. , ul. SNP 149/60 ,916 01 Stará Turá, Slovensko . Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih , kedy predávajúci prevzal od kupujúceho reklamovaný tovar .

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru .

8.2. Kupujúci berie na vedomie , že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu ( vrátane fotografií ponúkaného tovaru ) sú chránené autorským právom . Kupujúci sa zaväzuje , že nebude vykonávať žiadnu činnosť , ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu .

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy , programové vybavenie alebo iné postupy , ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu . Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu , ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením .

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka .

8.5. Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. DORUČOVANIE

9.1. Ak nebude dohodnuté inak , všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne ​​, a to elektronickou poštou , osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb ( podľa výberu odosielateľa ) Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte .

9.2. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi slovenským právom . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov

9.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

9.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane , namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie , ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

9.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

9.6. Kontaktné údaje predávajúceho : Provitality , s.r.o. , SNP 149/60, 916 01 Stará Turá , Slovenská republika

9.7. Adresa pre doručovanie : Provitality, s.r.o. , SNP 149/60, 916 01 Stará Turá , adresa elektronickej pošty : info@provitality.sk , telefonický kontakt +421 905 237 197 / +421 902 771 976

Ochrana osobných údajov